Sekilas Serat Jayengbaya 5


"Nanging adate si sugih,
Adoh ewa mring wong papa,
Tan pisan-pisan resepe,
Sepela miluteng papa,
Sepi paedahira,
Lire karo-karo iku,
Si sugih lan si malarat..."

Ertinya : 

Akan tetapi biasanya yang sedang berada, menjauh, tidak senang kepada orang sengsara, tidak sekali-kali akrab, merasa sepele membujuk orang hina, tak ada manafaatnya, ertinya kedua-duanya si kaya dan si miskin.

Terus-terus berkhayal, hingga jayengbaya ingin jadi algojo, kerana fikirnya boleh dipandang berkuasa dengan berani memotong leher orang. Apalagi ia berfikir dirinya laksana tuhan maha agung sahaja, berkuasa membuat maut. Namun lambat laun ia sedar tidak tahan melihat darah dan takut dikejar-kejar korbannya lewat mimpi.


R. Ng. Ranggawarsita (1802 – 1873)
mas kiyahi sarataka
mantri carik kadipaten anom

Tiada ulasan: