Sekilas Serat Jayengbaya 7


"Nora sida nora sudi,
Abot wong dadi nirbita,
Baya becik dadi gandhek,
Mapan pinaringan wenang,
Ngrampas sagung larangan,
Yen rukun  oleh panebus,
Tembunge katimbang rusak..."

Ertinya :

"Tidak jadi, tidak sudi, berat orang jadi nirbita, gerangan baik menjadi bentara, dasar telah diberi wewenang, merampas segala barang larangan, apabila rukun, dapat ganti wang tebusan, katanya ; ketimbang rosak."

Berfikir menjadi nirbita mahupun pejabat lain bererti banyak melakukan tugas yang bertentangan dengan hati rakyat, jayengbaya akhirnya memilih hasrat hidup yang lain. Namun, ternyata semua ada sisi buruknya. Ia bingung dan lelah berkhayal, Kerana tidak ada putusnya, walaupun berkhayal jadi tuhan yang mahamulia. Katanya, tuhan itu hidup tanpa waktu, tanpa tempat tinggal. Ia pun ketakutan dan merasa lebih baik disambar geledek sahaja. Pada akhirnya, jayengbaya menerima hidup apa adanya. Ia malah bersyukur kepada tuhan yang maha baik bahawa ia tidak menjadi orang-orang dalam khayalannya tadi.

R. Ng. Ranggawarsita (1802 – 1873)
mas kiyahi sarataka
mantri carik kadipaten anom


Tiada ulasan: